skillsk

Therion je komplexný nástroj na archiváciu dát popisujúcich jaskyňu, jaskynný systém alebo krasová oblasť a tiež na kreslenie máp jaskýň s automatickým posunom detailov po uzavretí polygónových ťahov (roun-tripping, morfing). Je kompatibilný s programom Survex. Vyvinuli ho slovenskí jaskyniari Martin Budaj a Stacho Mudrák (ale k dispozícii je v angličtine). ZDARMA k stiahnutiu z http://therion.speleo.sk. Formát dát Therionu je ľudský čitateľný holý text (okrem 3D modelov). Objekty, z ktorých sa skladajú mapy, sú abstraktné, takže je možné ich vizualizovať v rôznych sadách mapových symbolov, alebo po exporte do GIS užívateľ môže priradiť k objektom atribúty, ktoré sú použité v konkrétnom projekte GIS. Uživateľské rozhranie je v súčasnosti dostupné v týchto jazykoch: čeština, nemčina, gréčtina, angličtina [UK/USA], španielčina, francúzština, taliančina, maorština, portugalčina [BR/PT], ruština, slovenčina a albánčina. Mapy, atlasy, zoznam pokračovaní a ďaľšie je tiež možné vyexportovať v ktoromkoľvek z vymenovaných jazykov (ak boli príslušné jazykové varianty textu zadané).

Veľkou výhodou therionu je, že usporiadanie mapy je nezávislé na dátach z mapovania. Znamená to, že sa nemusí čakať na domapovanie systému, aby sa mohla začať kresliť mapa, ale je možné kresliť jednotlivé časti jaskyne zároveň s postupom mapovania. Potom, keď je jasné vzájomné usporiadanie častí systému, dá sa usporiadanie čiastkových máp ľahko preusporiadať tak, aby lepšie vystihovalo štruktúru priestorov. Potom je možné systém rozdeliť na jednotlivé vrstvy (úrovne), vygenerovať samostatné mapy úrovní, alebo vygenerovať interaktívny atlas. Môžete mať nadefinovaných niekoľko nezávislých usporiadaní máp, vhodných pre rôzne použitie.

Referenčná príručka Therion Book v angličtine, je tiež súčasťou inštalácie, online dokumentácia Therionu (wiki), projekty vytvorené s pomocou Therionu, vzorové príklady, články: Therion - digitálne mapy jaskýň - článok prezentovaný na 4. Európskom speleologickom kongrese.


 • polygón vo formáte *.3d (Survex), .plt (Compass), .xyz (všeobecne) a PocketTopo Therion export file dáta
 • sketches (náčrty) z PocketTopo Therion export file formát
 • surface digitalny model povrchu z TerrainTool a/alebo .jpg zobrazenie povrchu

Export dát polygónu

 • model - 3D model jaskyne
 • mapa - jedna strana 2D mapa s modifikovateľným vzhľadom
 • atlas - viacstranový modifikovateľný 2D atlas
 • zoznam jaskýň - súhrnná tabuľka jaskýň
 • prehľad zámer - súhrnná tabuľka zámer
 • zoznam pokračovaní - súhrnná tabuľka možných pokračovaní (otáznikov)
 • databáza - SQL databáza polygónu

Export máp

 • mapa
 • atlas

Pri exporte mapy sú podporované nasledujúce formáty:

 • pdf (ak mapa bola vytvorená s použitím georeferencovaných dát, potom obsahuje aj informácie o georeferencování. Tie môžu byť extrahované XTherionom pre vytvorenie georeferencovaných rastrových obrázkov)
 • svg
 • xhtml
 • survex
 • dxf
 • esri
 • kml (Google Earth)
 • bbox (súradnice ohraničovacieho rámu)

Mapy vyexportované v dxf, ESRI alebo kml formátoch môžu byť spracované v príšlušnom softvéri. Tieto mapy neobsahujú vizualizované mapové symboly

 • xvi (vektorový obrázok pre XTherion) formát, ktorý zobrazuje polygón a LRUD informácie (staničenie) a prípadne aj morfované náčrtky, ktoré budú slúžiť ako podklad pre digitalizáciu. Import z PocketTopo Therion export file vytvorí xvi súbory vrátane náčrtkov nakreslených v programe PocketTopo.

Pri exporte interaktívneho atlasu je podporovaný formát:

 • pdf

Pri exporte 3D modelu sú podporované nasledujúce formáty:

 • loch (3D natívny formát Therionu, predvolené)
 • compass (súbor .plt)
 • survex (súbor .3d)
 • dxf
 • esri (3D shape súbory)
 • vrml
 • 3dmf (3D model Toporobotu)
 • kml (Google Earth)

Pri exporte databáze je podporovaný nasledujúci formát:

 • sql

Pri exporte zoznamov sú podporované nasledujúce formáty:

 • html
 • txt
 • dbf
 • kml (iba zoznam jaskýň a zoznam pokračovaní)

Ďaľšie informácie na Export Selection and Formats

 • skillsk.txt
 • Last modified: 11 years ago
 • by sluka